CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CẤU TRÚC KIẾN THỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHỐI KIẾN THỨC SƯ PHẠM

1. ĐẠI HỌC

Ngành

Thời gian đào tạo (năm)

Tổng số  tín chỉ

Cấu trúc các khối kiến thức

Khối kiến thức Giáo dục đại cương

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Tổng số

Kiến thức cơ sở ngành

Kiến thức chuyên ngành

 

Thực tập

Tốt nghiệp

1. Công nghệ kỹ thuật ô tô

4

141

50

91

34

29

25

12

2. Công nghệ thực phẩm

4

150

50

100

36

40

12

12

3. Công nghệ thông tin

4

150

50

100

31

34

23

12

4. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

4

151

50

101

38

33

18

12

5. Công nghệ KT điện, điện tử

4

150

50

100

38

25

25

12

6. Công nghệ chế tạo máy

4

152

50

102

38

28

24

12

7. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

4

143

50

93

32

30

19

12

8. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

4

150

50

100

43

37

8

12

9. Thú y

5

172

54

118

33

67

8

10

10. Công tác xã hội

4

138

51

87

31

40

6

10

Không bao gồm: Giáo dục thể chất (3TC) và Giáo dục quốc phòng (8TC)

CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHỐI KIẾN THỨC SƯ PHẠM TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

BẮT BUỘC

SỐ TC

TỰ CHỌN

1

Tâm lý học nghề nghiệp

2

 

2

Giáo dục học nghề nghiệp

2

 

3

Kỹ năng và phương pháp dạy nghề

3

 

4

Phương tiện dạy học

2

 

5

Lôgíc học

1

 

6

Thực tập sư phạm

3

 

Chọn 1 trong 3 học phần

7

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp

 

1

Phát triển chương trình dạy nghề

 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

 

2. CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT (KỸ SƯ THỰC HÀNH)

Ngành

Thời gian đào tạo (năm)

Tổng số tín chỉ

Cấu trúc các khối kiến thức

Khối kiến thức GDĐC

Khối kiến thức GDCN

Tổng số

Kiến thức cơ sở ngành

Kiến thức chuyên ngành

 

Thực tập

Tốt nghiệp

1. Công nghệ kỹ thuật Ô tô

3

117

37

80

26

18

29

7

2. Công nghệ thực phẩm

3

113

43

70

26

26

11

7

3. Công nghệ thông tin

3

116

37

79

23

21

28

7

4. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

3

116

37

79

27

26

19

7

5. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

3

117

37

80

30

20

23

7

6. Công nghệ chế tạo máy

3

117

36

81

23

22

29

7

7. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

115

37

78

23

21

27

7

8. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

3

115

36

79

24

25

23

7

Không bao gồm: Giáo dục thể chất (3TC) và Giáo dục quốc phòng (8TC)

Ban tuyển sinh ĐH SPKT Vĩnh Long